کلیه مطالب آموزشی که در جلسات آموزشی مدرس گرامی فرنوش رضایی عنوان شده میتوانید از طریق لینک  زیر و کانال این انجمن  دریافت نمایید

جلسات آموزشی نمایشنامه نویسی

@kargah_nomayesh