نقد داستان گدا

با کلیک روی نوشته میتوانید به فایل پدی اف این نوشته دست پیدا کنید


با کانالهای آموزشی انجمن ردپا همراه شوید 
داستان نویسی
@radepak
نمایشنامه نویسی
@kargah_nomayesh
فیلمنامه نویسی
@kargah_filmname
آواز ردیف ایرانی
@kargah_avaz

ارتباط با موسس انجمن "ردپا"
@mojtaba_mahdavi51